Pašarų ūkio subjektai turi būti patvirtinti, jeigu:

 

 1. gamina ir (ar) pakuoja, ir (arba) tiekia rinkai pašarų priedus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003, ir kurie nurodyti Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje:

1.1. gamina ir (ar) pakuoja tiekimui rinkai pašarų priedus – PPG;

1.2. tiekia rinkai pašarų priedus – PPT;

 1. gamina ir (ar) pakuoja, ir (arba) tiekia rinkai premiksus, pagamintus naudojant pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje:

2.1. gamina ir (ar) pakuoja tiekimui rinkai premiksus – PG;

2.2. tiekia rinkai premiksus – PT;

 1. gamina ir (ar) pakuoja tiekimui rinkai arba gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudodami pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje, arba iš jų pagamintus premiksus:

3.1. gamina ir (ar) pakuoja tiekimui rinkai kombinuotuosius pašarus – KPG;

3.2. gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus – KPS;

 1. tiekia rinkai kaip pašarus ar pašarines žaliavas produktus, kurie susidaro (gaunami) vykdant šią veiklą:

4.1. nevalyto augalinio aliejaus, išskyrus tą, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 852/2004, apdorojimą – NAA;

4.2. oleocheminę riebalų rūgščių gamybą – ORG;

4.3. biodyzelino gamybą – BG;

4.4. riebalų maišymą – RM;

 1. gamina specialiuosius pašarus, kuriuose viršijamas Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje nurodytų pašarų priedų nustatytas didžiausias kiekis visaverčiuose pašaruose daugiau nei 100 kartų, o kokcidiostatikų ir histomonostatų atveju – daugiau nei 5 kartus – SPG;
 2. detoksikuoja Reglamento (EB) 767/2009 VIII priedo 1 punkte nurodytus pašarus – PD;
 3. gamina, saugo, veža ar tiekia rinkai vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, išskyrus pašarų ūkio subjektus, vykdančius 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/4 dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB, 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą pašarų tvarkymo veiklą – VPG.

 

Pašarų ūkio subjektai turi būti registruoti, kai:

 

 1. užsiima pirmine pašarų gamyba: augalininkyste (pašarams skirtų augalininkystės produktų auginimas, derliaus nuėmimas, pirminės pašarų gamybos produktų tvarkymas (valymas, džiovinimas, silosavimas, kitas paprastas fizinis apdorojimas, pakavimas, laikymas (sandėliavimas, gabenimas) pirminės pašarų gamybos vietoje, pirminės pašarų gamybos produktų gabenimas iš pirminės pašarų gamybos vietos) ir savo užaugintų augalininkystės produktų, skirtų pašarams, tiekimu rinkai;
 2. laiko maistinius gyvūnus, pašarams auginamus vabzdžius, kuriuos ar iš jų gaunamus gyvūninius produktus tiekia rinkai;
 3. gamina, pakuoja ir (ar) tiekia rinkai pašarines žaliavas, išskyrus pirminę pašarų gamybą;
 4. gamina ir (ar) pakuoja tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje, ir be premiksų, kurių sudėtyje yra tokių pašarų priedų;
 5. tiekia rinkai pašarus, išskyrus tuos pašarų ūkio subjektus, kurie pagal Pašarų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį turi būti patvirtinti;
 6. gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, išskyrus silosavimo priedus;
 7. gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus su pašarų priedais arba premiksais, išskyrus silosavimo priedus ir pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje;
 8. gamina ir (ar) pakuoja tiekti rinkai pašarų priedus, išskyrus nurodytuosius Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje;
 9. gamina ir (ar) pakuoja tiekti rinkai premiksus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje;
 10. gabena pašarus, išskyrus pašarų gabenimą pirminės pašarų gamybos metu gamybos vietoje ir iš pirminės pašarų gamybos vietos tiesiogiai gyvūnų laikytojams;
 11. laiko (sandėliuoja) pašarus, išskyrus pirminės pašarų gamybos produktų laikymą pirminės gamybos vietoje;
 12. įveža pašarus į Lietuvos Respubliką (toliau – LT), išskyrus įvežimą tranzito tikslu;
 13. atstovauja trečiojoje šalyje įsteigtam pašarų ūkio subjektui, kuris tiekia Europos Sąjungos rinkai pašarus;
 14. eksportuoja pašarus į trečiąsias šalis;
 15. teikia mobiliąją pašarų gamybos paslaugą;
 16. užsiima mažmenine vaistinių pašarų ir pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, skirtų gyvūnams augintiniams, prekyba;
 17. augina maistui skirtus grūdinius augalus ir (ar) sandėliuoja maistui skirtų grūdinių augalų derlių ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) nustatyta tvarka yra registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai.

 

MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner